تبلیغات
یا قائم آل محمد - دوستان

                    چار پایهشب گرد                   
                    نگاه تازه
نقاش فقیر                   
                    پیشکشحسن الماسی                   
                    آرمانشهرنود و پنج روز باران                   
                    نوای کربلا 
                    دلشکسته
 
                    منتظر پرواز 
                    حس سبز من
 
                    نسیم منزل لیلی 
                    عبدالحمید دیالمه
 
                    این نیز نگاهی ست ... 
                    زندگی صحنه ی پیکارهاست
 
                    پیش آی و گوش دل به پیام سروش کن